Ankieta

Pobierz ankietę w PDF

W celu zapew­nie­nia Two­jemu kotu jak naj­lep­szej opieki i kom­for­to­wych warun­ków w cza­sie pobytu w naszym hotelu, stwo­rzy­li­śmy ankietę infor­ma­cyjną.

Pro­simy o jej dokładne wypeł­nie­nie i ode­sła­nie z wyprze­dze­niem.

1Opiekun
2Weterynarz
3Dane kota
4Szczepienia
5Dane dotyczące żywienia
6Posiłki - harmonogram
7Suplementy, leki, inne
8Żwirek
9Pielęgnacja
10Dodatkowe informacje

OPIEKUN