Gdy zdecydujesz się oddać kota do naszego hotelu…

Pod­czas pobytu w obcym miej­scu okres asy­mi­la­cji trwa kilka a cza­sem nawet kil­ka­na­ście dni. Dla­tego ważne jest, aby w miarę moż­li­wo­ści nie zmie­niać rutyny Two­jego kota i jego przy­zwy­cza­jeń.

Gdy zde­cy­du­jesz się oddać kota do naszego hotelu wypeł­nisz ankietę, na pod­sta­wie któ­rej dowiemy się wielu istot­nych spraw: co Twój kot je, o jakich porach, jaki lubi żwi­rek, jakie zabawki, czy jest towa­rzy­ski, czy lubi się cze­sać, czy woli kolanka, czy para­pet, czy ma aler­gię, czy cze­goś się boi, czy zażywa lekar­stwa i tak dalej. A to wszystko po to, aby mak­sy­mal­nie dosto­so­wać jego pobyt do dotych­cza­so­wych przy­zwy­cza­jeń. Będzie mu łatwiej i Tobie też.

Kot zamieszka w indy­wi­du­al­nym poko­iku, w któ­rym otrzyma dostęp do okna lub tarasu, grzej­nika w zimie, antre­solki z budką, zaba­wek, pełną cało­dzienną opiekę tech­nika wete­ry­na­rii i beha­wio­ry­sty, bez­pie­czeń­stwo i wszystko to, czego potrze­buje. Uwa­żam, że powie­rze­nie nam kota pod opiekę ozna­cza, DOSTOSOWANIE NASZEJ USŁUGI DO POTRZEB KOTA, a nie odwrot­nie. Dla­tego nie zmie­niamy kotu karmy na czas pobytu, ani żwirku, ani pod­sta­wo­wych pór kar­mie­nia i innych aktyw­no­ści. Spę­dzamy czas na zaba­wie, gła­ska­niu, gdy trzeba wycze­su­jemy – to wszystko w cenie doby kote­lo­wej (żwi­rek rów­nież: –))

Bezpieczny hotel dla kotów…

Zasad­ni­czo nie dopusz­czamy do kon­tak­tów z innymi naszymi gośćmi – chyba, że zauwa­żymy, iż jest to bez­pieczne i byłoby korzystne dla kota.

Jeśli masz wię­cej kotów, przyj­miemy je razem (mamy łączone podwójne pokoje lub większe), pod warun­kiem, że koty fak­tycz­nie są ze sobą zaprzy­jaź­nione. Pamię­tajmy, że miesz­ka­nie pod jed­nym dachem wcale nie musi ozna­czać przy­jaźni.

Kota przyj­mu­jemy i wyda­jemy w dobrej for­mie, gdy jed­nak coś pój­dzie nie tak… Trzeba się liczyć z tym, że Twój kot pomimo wszel­kich sta­rań, będzie mimo wszystko prze­ży­wać stres, mogą się wtedy poja­wić różne dole­gli­wo­ści. Jeśli konieczna będzie kon­sul­ta­cja wete­ry­na­ryjna, zapew­niamy taką usługę. Koszty lecze­nia i kon­sul­ta­cji ponosi opie­kun.

Dla Two­jego spo­koju na bie­żąco infor­mu­jemy o postę­pach adap­ta­cji kota w Kotelu – wysy­łamy wia­do­mo­ści tek­stowe i zdję­cia. Zaw­sze pozo­sta­jemy w kon­tak­cie.