Jak przy­go­to­wać pobyt kota w hotelu

Do hotelu przyjmujemy koty:

 • zaszcze­pione na pod­sta­wowe cho­roby zakaźne (z zacho­wa­niem conajm­niej 2 tygo­dnio­wego odstępu pomię­dzy szcze­pie­niem a pla­no­wa­nym przy­jaz­dem do hotelu)
 • odro­ba­czone (czy­taj: wolne od paso­ży­tów)
 • z obcię­tymi pazur­kami.

Przyj­mu­jemy i wyda­jemy koty wyłącz­nie po uprzed­nim umó­wie­niu się. Cena za pobyt w Kotelu wyli­czana jest na pod­sta­wie liczby noc­le­gów spę­dzo­nych w hotelu nie­za­leż­nie od dokład­nej godziny odda­nia kota i jego odbioru z hotelu.

Jeśli kot musi przyj­mo­wać leki naj­pierw skon­sul­tuj się ze swoim wete­ry­na­rzem, czy pobyt w hotelu mu nie zaszko­dzi.

Jeśli Twój kot trud­niej znosi zmiany omów z wete­ry­na­rzem ew. wspo­ma­ga­nie far­ma­ko­lo­giczne na czas pobytu (obroża anty­stre­sowa, suple­menty uspo­ka­ja­jące itp.)

Zapo­znaj się ze szcze­gó­łami w naszym regu­la­mi­nie.

Wraz z kotem dostar­czasz:

Obowiązkowo:

 1. Transporterek
 2. Ksią­żeczkę zdro­wia potwier­dza­jącą aktu­al­ność szcze­pień
 3. Karmę (ew. leki / suplementy)
 4. Dokład­nie wypeł­nioną ankietę (wyślij ją online naj­le­piej zaraz po potwier­dze­niu rezer­wa­cji /link w wia­do­mo­ści e-mail/, chyba, że wcze­śniej­sza ankieta jest na­dal aktu­alna

Opcjonalnie:

 1. Ulubione legowisko, kocyk, poduszkę itp.
 2. Niezbędny sprzęt do pielęgnacji kota
 3. Ulubione zabawki
 4. … oraz wszystko bez czego wg Cie­bie Twój kot abso­lut­nie nie może się obejść (pro­szę nie przy­wo­zić mise­czek, kuwet, żwiru)

Dzwo­nisz do nas gdy masz jakie­kol­wiek wąt­pli­wo­ści lub pyta­nia. My rów­nież do Cie­bie dzwo­nimy, gdy sytu­acja tego wymaga.