Za ile…

Pokój z tarasem dla 1-2 kotów

otwieramy zależnie od pogody od marca do października

95 zł/doba

Dopłata za dru­giego kota w pokoju: 20 zł
Dopłata do poby­tów krót­kich (2–3 noce): 15 zł na dobę
Wyna­jem kom­for­to­wego 4 metrowego, bogato wypo­sa­żo­nego poko­iku z bez­piecz­nym tara­sem (4 mkw)
Żwirek w cenie pokoju
Zawsze świeża woda
Opieka behawiorysty/technika weterynarii
Pielęgnacja
Zabawa
Bezpieczeństwo
Rutyna moż­li­wie naj­bar­dziej zbli­żona do przy­zwy­cza­jeń kota

Pokój z oknem dla 1-2 / 1-3 / 1-4 kotów

75 / 85 / 95 zł/doba

 Dopłata za drugiego / kolejnego kota w pokoju: 20 zł
 Dopłata do pobytów krótkich (2-3 noce): 15 zł na dobę
Wyna­jem kom­for­to­wego (4 / 5,6 / 7,6 mkw) bogato wypo­sa­żo­nego poko­iku z bez­piecz­nym oknem
Żwirek w cenie pokoju
Zawsze świeża woda
Opieka behawiorysty/technika weterynarii
Pielęgnacja
Zabawa
Bezpieczeństwo
Rutyna możliwie najbardziej zbliżona do przyzwyczajeń kota

Należ­ność za usta­lony pobyt płatna jest po poło­wie: po doko­na­niu rezer­wa­cji w celu jej potwier­dze­nia i w dniu dostar­cze­nia kota do hotelu.
Do jed­nego pokoju przyj­mujemy wyłącznie koty z jednego domu.

Istnieje też możliwość wyna­ję­cia dwóch pokoi sąsiadujących ze sobą i połą­czonych przej­ściem, w celu uzyskania jeszcze wiekszej przestrzeni i wygody (po szczegóły prosimy o kontakt).

Kon­sul­ta­cja wete­ry­na­ryjna w sta­nach nagłych

Według cen­nika leka­rza wete­ry­na­rii.
Wła­ści­ciel pokrywa koszt wizyty domo­wej lub w lecz­nicy, ew. koszty trans­portu wg stawki 3 zł / km oraz koszt zasto­so­wa­nej tera­pii.

Inne

Dodat­kowe usługi nie wymie­nione w cenie pobytu (np. poda­wa­nie leków, prze­wóz kota): usta­lane indy­wi­du­al­nie.
Trans­port kota z / do Kotelu reali­zo­wany przez nas 3 zł / km (wg wska­zań GPS)